ReadyPlanet.com
dot
สินค้า / Products
dot
bulletผลิตภัณฑ์หล่อลื่นซันซอยล์
bulletสารชีวภาพสำหรับการเกษตร
dot
บริการ / Services
dot
dot
พันธมิตร / Alliances
dot
bulletSun Siam Co., Ltd.
bulletChemcare Asia Consultants Pte Ltd.
dot
ข่าว บทความ ฯลฯ
dot
bulletข่าวประชาสัมพันธ์
bulletแผนผังเว็บไซต์


UN Number คือ อะไร? article

ผู้ส่งออกหลายท่านที่ใช้บริการจัดทำ SDS กับ บริษัท เอ สแควร์ เพาเวอร์ เทรด จำกัด มีคำถามเกี่ยวกับ UN Number บ่อยครั้ง เช่น หมายเลขเหล่านี้มีความหมายอย่างไร เพราะเหตุใดจึงต้องระบุหมายเลข UN Number ในการขนส่ง และจะทราบได้อย่างไรว่าสินค้าที่จะส่งออกต้องระบุ UN Number หมายเลขใด บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักกับ UN Number ด้วยกัน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ทุกฉบับ ประกอบด้วย 16 หัวข้อ (อ่านรายละเอียดได้จาก เอกสาร MSDS และ SDS สำคัญอย่างไร? ) โดยในหัวข้อที่ 14 ของ SDS จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการขนส่งสารเคมี  หากเป็นสารอันตรายก็จะมี UN Number ระบุไว้

UN Number เป็นเลขอ้างอิง 4 หลัก แสดงสมบัติของสารอันตราย ตามข้อกำหนดขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจำแนกประเภทสินค้าอันตรายเพื่อการขนส่ง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทำตามคำแนะนำในการขนส่งสินค้าอันตราย (UN Recommendation on the Transport of Dangerous Goods) 

Land Transport UN Number

ตัวอย่าง Section 14 ของ SDS
ซึ่งระบุ UN Number สำหรับการขนส่งทางบก

เมื่อทราบ UN Number ของสินค้าอันตราย จะสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในตารางบัญชีรายชื่อตาม UN Number ของสินค้าอันตรายนั้น เช่น ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง (Proper Shipping Name) ความเป็นอันตราย (Potential Hazards) และคำแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response) เป็นต้น

ในส่วนของชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง (Proper Shipping Name) มี 4 ประเภท ดังนี้

  1. ประเภทชื่อเดี่ยว (Single entries) ใช้สำหรับสารหรือสิ่งของอันตรายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน รวมถึงรายชื่อสารที่ครอบคลุมถึงไอโซเมอร์ (Isomer) ต่างๆ เช่น UN 1090 ACETONE

  2. ประเภทชื่อทั่วไป (Generic entries) ใช้สำหรับกลุ่มสารหรือสิ่งของอันตรายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ไม่จัดอยู่ในชื่อที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น (Not Otherwise Specified: N.O.S) เช่น UN 1139 COATING SOLUTION

  3. ประเภทชื่อที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นจำเพาะ (Specific N.O.S) ที่ครอบคลุมถึงกลุ่มของสารหรือสิ่งของอันตรายที่มีองค์ประกอบหลักทางเคมีหรือคุณสมบัติพื้นฐาน (technical nature) เช่น UN 1477 NITRATES, INORGANIC, N.O.S

  4. ประเภทชื่อที่ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นทั่วไป (General N.O.S) ที่ครอบคลุมถึง กลุ่มของสารหรือสิ่งของอันตรายซึ่งมีคุณสมบัติความเป็นอันตรายหนึ่งอย่างหรือมากกว่า เช่น UN 1992 FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S

หลังจากกรอกแบบฟอร์มขอจัดทำเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ให้แก่ผู้ประสานงานทางอีเมล เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นใน การจัดทำ SDS เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดทำเอกสารจะเป็นผู้ประเมินความอันตรายของสารที่จะขนส่ง พร้อมทั้งระบุ UN Number ลงในเอกสาร SDS Section 14 โดยที่ผู้ส่งออกไม่ต้องระบุด้วยตนเอง

ทั้งนี้หากสินค้าที่จะขนส่งนั้นไม่ได้จัดเป็นสินค้าอันตราย SDS ของสารนั้น อาจจะไม่มี UN Number ระบุอยู่ใน SDS Section 14 ก็ได้ ให้ขนส่งสินค้านั้นตามกระบวนการทั่วไป 

   No UN Number

ตัวอย่าง Section 14 ของ SDS
สำหรับสารที่ไม่ใช่สินค้าอันตราย

ผู้เขียน คณิน แก้วอินทร์ (kanin@a2powertrade.com) วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสารเคมี
และ ชริญญา ตะยาภิวัฒนา (charinya@a2powertrade.com)
อ้างอิงข้อมูลบางส่วนจาก https://www.unece.org/trans/danger/danger.html
 
บทความกลุ่มบริการและโซลูชั่น

แนะนำโซลูชันบริหารจัดการเคมีภัณฑ์ article
เอกสาร SDS (MSDS) สำคัญอย่างไร? article
HAZCHEM CODE สำคัญอย่างไร? article
ทำความรู้จักกับ CAS Number และ EC Number article